Reglement

Toegang tot het vakantiedomein

Iedere Mede-eigenaar mag slechts over één toegangsbadge van de slagboominstallatie beschikken per perceel, waardoor slechts één personenwagen gerechtigd is binnen te rijden. Het slagboomsysteem is ingesteld dat de binnen gereden wagen eerst moet buiten rijden vooraleer opnieuw te kunnen binnenrijden. Met twee wagens binnenrijden na elkaar geeft een automatische uitschakeling van uw toegangsbadge.

Er bestaat de mogelijkheid om een sleutel kluisje aan te kopen dat zich bevindt nabij de receptie naast de brievenbussen. Dit Biedt de mogelijkheid om vakantiehuurders en/of familie gemakkelijk de toegang tot het domein te geven.

Leveringen van groot materiaal dient geregeld via de receptie en moet gebeuren tijdens de openingsuren of na afspraak of per mail met de syndicus (info@buroclaerhout.be).

Weghalen en plaatsen van caravans dient altijd te gebeuren na afspraak. Dit is te regelen minstens 8 dagen op voorhand in het secretariaat. Tijdens de vakantieperiode, juli en augustus en in de wintermaanden november, december en januari is het verboden caravans te verhandelen. Voor het verplaatsen van caravans dient een correct ingevulde en ondertekende fiche (caravanwissel) te worden overgemaakt aan het beheer van het domein. Een waarborgsom moet worden betaald ten bedrage van 700 €d.m.v. een overschrijving op de bankrekening van het vakantiedomein DUNEPARK. Na ontvangst wordt een parkwachter aangesteld die de uitgevoerde verrichtingen zal opvolgen, controleren en desgevallend opdracht zal geven om de waarborgsom terug te storten of eventueel in te houden tot overleg werd gepleegd met de raad van mede-eigendom omtrent vergoeding van eventuele ontstane schade.Bij afwezigheid van een parkwachter kan nooit een caravan binnen noch buiten worden gereden. Na betaling van de waarborgsom wordt uiteraard onmiddellijk een parkwachter hiertoe aangesteld.

Een infoblad omtrent de wisseling van een stacaravan is te verkrijgen op het secretariaat of bij de syndicus.

 

Onderhoud percelen

Het gras en alle groen in het algemeen dient zeer regelmatig te worden onderhouden. De parkwacht zal hier periodieke controle op uitvoeren en bij nalatigheid de in gebreke blijvende eigenaars aanmanen. Wanneer na een vriendelijke en persoonlijke aanmaning een tweede maal een ingebrekestelling nodig wordt zal dit op schriftelijke wijze gebeuren.

Mede-eigenaars die problemen of moeilijkheden hebben om hun terrein te onderhouden wegens afwezigheid op het vakantiedomein kunnen altijd contact nemen met de receptie alwaar individuele regelingen hieromtrent kunnen besproken en genomen worden.

Wanneer na twee aanmaningen de mede-eigenaars in gebreke blijven zal het gras en het onderhoud van hun privatief worden uitgevoerd op kosten van de in gebreke blijvende mede-eigenaar.

Iedereen wordt erop attent gemaakt dat op de perceelsgrens er feitelijk alleen levende hagen zijn toegelaten die gemeenschappelijk zijn in mede-eigendom met de respectlieflijke buur. Ook op de perceelsgrens met het domein Dunepark zijn eigenlijk alleen levende hagen toegelaten.

De hagen en poortjes op de perceelsgrenzen tussen de privatieven mogen maximaal 1,80 m hoog zijn. Aan de straatkant is deze afmeting beperkt tot 0,80 m teneinde het zicht bij uitrijden met wagens niet te hinderen.

Het is ten strengste verboden enige onderhoudswerken uit te voeren , in het bijzonder grasmaaien en hagen scheren, voor 9 uur ’s morgens, tussen 12 en 14 uur en na 20 uur ’s avond om de rust van de vakantiegangers niet te storen.

 

Honden

De honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden. De begeleider van de hond(en) dients steeds in het bezit te zijn van de nodige hondenpoepzakjes en is verplicht deze te gebruiken indien nodig.

Er werden ook een zestal geelkleurige hondenpoeppalen geplaatst om uw hondenpoepzakjes in te deponeren. Deze staan verspreidt over het park. Gelieve ook uw honden niet alleen achter te laten bij afwezigheid wat een echte hondenliefhebber normaliter ook nooit doet. 

 

Verhuring

De vakantiehuurders (deze die niet op jaarbasis huren) moeten zich bij aankomst melden aan het secretariaat en dienen ingeschreven te worden in het register. Dit register is een wettelijk verplicht document dat bij te houden is door de beheerder en moet dienen voor politionele zaken indien nodig. (voorbeeld opzoeken van personen bij plotse gebeurtenissen, overlijden enz.)
Dergelijke huurders zijn ook verplicht om een verblijfsbijdrage te betalen van € 2.5 per inschrijving.
Wanneer de huurder nalaat te betalen zal deze bijdrage doorgerekend worden aan de verhurende mede-eigenaar op zijn afrekening einde boekjaar. Om die reden is het belangrijk uw huurders aan te manen hun wettelijke verplichting te laten uitvoeren en bij eerste aankomst hun aanwezigheid te laten kennen in het secretariaat. Bij hun aanmelding zullen ze (gratis) in het bezit worden gesteld van de infobrochure.

 

Wegenis

Op het volledige vakantiedomein is de Belgische wegcode van kracht.
Hierna worden enkele aandachtspunten ongelimiteerd opgesomd die speciale aandacht vereisen:

 • Op het volledige domein is de snelheid beperkt tot maximum 10 km per uur voor alle vervoermiddelen (auto’s, moto’s, fietsen, bromfietsen en andere…..)
 • De gemotoriseerde voertuigen mogen enkel op het domein rijden om de parkeerplaats of de uitgang te bereiken. Er mag niet met gemotoriseerde voertuigen gereden worden om zich van het ene perceel naar het andere te verplaatsen.
 • Kinderen en –16 jarigen mogen onder geen beding met gemotoriseerde voertuigen rijden.
 • Iedere bestuurder die rijdt op het domein met een gemotoriseerd voertuig dient in het bezit te zijn van een rechtsgeldig (wettelijk) rijbewijs en een passende verzekering. De bestuurde wagen moet rijvaardig en rechtsgeldig zijn zoals noodzakelijk om op het openbaar domein te mogen rijden.Leren rijden (om een rijbewijs te halen) op het domein is om reden van veiligheid naar kinderen toe specifiek verboden.
 • Speciale aandacht wordt gevraagd om te letten op spelende en fietsende kinderen die altijdvoorrang hebben op de andere weggebruikers.
 • Minibrommers en/of moto’s zijn ten strengste verboden.
 • Er is een algemeen toegangsverbod voor alle reclamevoertuigen of wagens die uitgerust zijn met aanstootgevende reclame en/of belettering.

 

Parkings

 • Privatieve parkings:
  Ieder caravanperceel (uitgezonderd de A percelen en chalets) heeft een geïndividualiseerde parking voorzien van een kadaster-, caravan-en verkavelingnummer. Het is aangewezen op de respectlieflijke parking het caravannummer duidelijk aan te brengen. Ditzelfde nummer is daarenboven verplicht aan te brengen op de caravan zelf.Iedere parkinggebruiker wordt verzocht zich strikt te houden aan het parkeren op zijn parking, teneinde collega’s mede-eigenaars niet te hinderen in het uitoefenen van hun eigenaarrechten tijdens hun vakantieperiode.
  Indien U van mening bent dat uw parking gebruikt wordt door derden, kan U altijd contact opnemen met de syndicus, doch mits voorlegging en in het bezitzijnde van uw notariële aankoopakte waarop duidelijk is vermeld op welk perceel U recht hebt.
 • Algemene parkings:
  De A percelen of chaletpercelen moeten hun wagen parkeren op hun eigen perceel, of op de gemeenschappelijke parkings (aan het speelplein, de duinenkant en voor de receptie).
  De parkings voor de receptie zijn voorbehouden parkings voor bezoekers.
 • Algemeen parkingverbod:
  De wagens dienen steeds op de privatieve parking te worden geplaatst, met uitzondering van de mede-eigenaars beschikkend over een A perceel en/of een chaletperceel.Enkel gedurende het lossen en laden mag er kortstondig worden gestationeerd op de rijweg en/of op de zijwegen.
  Er is een algemeen parkeerverbod, ook op de privatieve parkings en individuele percelen voor motorhomes. Deze voertuigen zijn niet toegelaten op het vakantiedomein.Voor ruime voertuigen die niet op de normale parkeerplaats kunnen geplaatst worden zonder uit te steken over de rijweg worden een aantal specifieke plaatsen voorbehouden ter hoogte van de duinen. Het is uitdrukkelijk verboden om uw wagen te parkeren op een plaats waar deze uitsteekt over de rijweg.
  Er wordt ook gevraagd om de specifieke parking van “lange voertuigen” nabij de duinenkant hiervoor vrij te houden en er niet te parkeren met gewone personenwagen

 

Algemene zaken

Wees zuinig met het water. Deze post vraagt een ernstig bijdrage in de onkosten van het vakantiedomein waarop met ieders medewerking heel wat kan bespaard worden.

 • Let op om eventuele lekken tijdig op te sporen en te melden.
 • Doe geen waterspelen, daarvoor kun je terecht in het zwembad.

Het is te allen tijde verboden om bouwvallige caravans ter plaatse te slopen. Dergelijke caravans moeten zoals ze werden binnengereden ook worden buiten gereden. Chalets daarentegen worden ter plaatse gebouwd en eventueel gesloopt mits geldige bouwvergunning.

De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en dienen er ondermeer op toe te zien dat :

 • Ze niet over hagen, omheiningen en in bomen kruipen.
 • De groenbeplanting van het domein niet beschadigen tijdens het spelen.
 • Ze uiteraard geen vandalisme uitvoeren.
 • Ze zich in het algemeen houden aan de normale reglementering van het vakantiedomein.

Er wordt van iedereen een inspanning gevraagd om de rust op het vakantiedomein op alle mogelijke wijzen te bewaren zoals :

 • Geen bouw-of verbouwingswerken uit te voeren tijdens de vakantiemaanden juli en augustus
 • Geen nodeloos geluidshinder veroorzaken door muziek, motoren, enz
 • Respect hebben voor mekaar en zeker blijk geven van een portie verdraagzaamheid.
 • Mekaar helpen in nood en mekaar met rust laten indien nodig.

Met een beetje positieve zelfdiscipline en goede wil zal het voor elk van U aangenaam zijn op het vakantiedomein Dunepark, wat ieder goedmenend mens mekaar toewenst.

 

undefined